Poszukiwany, poszukiwana – konkurs na prowadzenie zajęć i warsztatów w sezonie 2021/2022

 

Zmieniaj świat!

Pracuj z nami!

Dołącz do naszej ekipy!

Zróbmy coś dla innych!

Ogłaszamy konkurs na prowadzenie zajęć, warsztatów, cykli, spotkań sąsiedzkich w Bielański Ośrodek Kultury – Filia Estrady 112 i w Studnia. Szukamy również osób które mają pomysły na działania w sieci!

 

Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć, warsztatów twórczych

 i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w sezonie 2021/2022

w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury  oraz w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia i Estrady 112 a w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. CEL KONKURSU:
 • Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć oraz warsztatów twórczych i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury i w Miejscu Aktywności Lokalnej w sezonie 2021/2022
 • Działania mogą być zarówno jednorazowe, jaki i cykliczne jednak na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy (wrzesień 2021-czerwiec 2022).
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), mające udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie związane
  z działaniem w zakresie inicjatyw kulturalnych i społecznych.
 • Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną na

adres: info@bok-filia.eu kompletu dokumentów:

 • Wypełnionego formularza oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
 • CV instruktora/-ów
 • Oświadczenie RODO stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
 • Oferty przyjmujemy do dnia 10 maja 2021 roku do północy
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie.

III. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty do Konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 • Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć i kwalifikacje realizatorów,
  • wartość merytoryczną proponowanych zajęć i warsztatów,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
  • ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
  • rekomendacje i listy polecające z innych instytucji lub partnerów
 • Poszukujemy instruktorów do prowadzenia warsztatów i zajęć:

Kultura wobec kryzysu klimatycznego: ekologicznych, świadomego korzystania z zasobów planety,
o tematyce praw zwierząt,  recyklingowych, ekopolityki społecznej, zrównoważonego rozwoju,
o trudnościach psychologicznych związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi; lękiem i stresem klimatycznym, idea postwzrostu, ekologii i ekonomii feministycznej i inne.

Eko-kulturowych ogrodniczych, świadomego życia: warsztaty pszczelarskie, projektowanie ogrodów, permakultura, zero waste, mindfulness, muzyka wibracyjna, warsztaty kulinarne oparte na świadomym odżywianiu, botaniczne, zielarskie, kooperatyzm, spółdzielczość, slow life, fairtrade i inne.

Warsztatów sąsiedzkich, cykli, kursów weekendowych: tapicerskich, stolarskich, naprawy rowerów, rzemiosła leśnego i prymitywnego, less waste, off grid, kuchni wegańskiej i wegetariańskiej, ikonopisania, oddechowych, relaksacyjnych, klub szachowy, podnoszących kompetencje uczestników dotyczących ponownego wykorzystywania sprzętów (naprawcze, remontowe, samochodowe), oszczędzania dóbr materialnych, dbałości o własne ciało i ducha i inne.

Ruchowych: joga, praca z ciałem, gimnastyka słowiańska, tai chi, chi gong, capoeira, zajęcia wykorzystujące potencjał ogrodu i Kampinoskiego Parku Narodowego, niekonwencjonalne metody pracy z ciałem i inne.

Sztuki wizualne: warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, home design, projektowanie gier i inne.

Rękodzielniczych: tkactwo ręczne, ceramika, sitodruk, mikromodelarstwo, nauka kroju i szycia,  i inne.

Muzycznych: chór męski, warsztaty bębniarskie, zajęcia umuzykalniające dla naj najów, praca z głosem, nauka gry na instrumentach i inne.

Kultury świata: warsztaty kulturoznawcze, etnograficzne, zajęcia kulinarne połączone z wiedzą o kulturze innych krajów i inne.

5) Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć online we współpracy z Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury.

6) Pod uwagę przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

 • Projekty edukacyjne skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki, zbudowane z różnorodnych działań artystycznych rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności.
 • Projekty edukacyjno-animacyjne tworzone we współpracy ze społecznościami, odwołujące się
  do lokalnej symboliki i specyfiki.
 • Edukacyjne projekty międzypokoleniowe oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych.

 

IV.UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

 • Uczestnicy wypełniają formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Pracując nad projektem oferty Wnioskodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na:
  • rzetelne i realne oszacowanie kosztów brutto,
  • sposób promocji zadania, który umożliwi dotarcie do osób zainteresowanych uczestniczeniem
   w jego realizacji,
  • elastyczność czasowej i merytorycznej sposobu wykonania projektu, która w przypadku wystąpienia problemów z realizacją pozwoli na jego zmianę (w trakcie trwania) bez uszczerbku dla uczestników,
  • dostosowanie projektu do realnych warunków lokalowo – sprzętowych, Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury uwzględniając posiadany przez nas sprzęt (piec do wypalania ceramiki, projektor i ekran, maty do ćwiczeń, sztalugi, leżaki, system wystawienniczy) oraz dostęp
   do ogrodu.

 

V.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury
  w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.06.2021
 • Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy dalsze rozmowy. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 • Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert.

 

VI. REALIZACJA OFERTY:

 • Po pozytywnej ocenie Komisji i zakwalifikowaniu się ofert przyjętych do realizacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa na podstawie, której Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie.
 • Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na projekt
  (w trakcie jego trwania), wstrzymanie lub całkowite zaprzestanie realizacji zadania z przyczyn obiektywnych.
 • Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury a Wnioskodawcami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji.
 • Zajęcia odbywać się będą w salach zajęć przydzielonych przez Filię Bielańskiego Ośrodka Kultury.
 • W trakcie realizacji oferty Wnioskodawca zobowiązuje się do działań wspierających działania zespołu Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w zakresie promocji, informacji i działań profrekwencyjnych.
 • Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury odpowiada za przygotowanie sal do zajęć zgodnie z ich profilem.
 • Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury i Wnioskodawca będą współpracowali ze sobą w kwestii wyposażenia sal
  i potrzeb materiałowych uczestników i prowadzącego.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z przyczyn niezależnych.
 • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

Regulamin Poszukiwany Poszukiwana 2021

FORMULARZ OFERTOWY 2021

zał. 2 Oświadczenie RODO

 

WYNIKI 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem.

Komisja konkursowa wytypowała do dalszych rozmów z realizatorami 13 projektów.

Do końca jutrzejszego dni skontaktujemy się z osobami, których oferty będą brały udział w dalszej rekrutacji.

Za pozostałe oferty bardzo dziękujemy!

Zespół Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

protokół