Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

Jesteśmy beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018
Celem programu jest poszerzenie dostępu   do kultury, stworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie  aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury,
wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej  edukacji kulturalnej i artystycznej.
Program ten składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy:
– diagnoza identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy
mieszkańców w społeczności lokalnej;
– opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasady wyboru
inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania
– konkurs na inicjatwę lokalną

Etap drugi
– wspólna realizacja wyłonionych w konkursie od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców

Raport z diagnozy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

Raport z diagnozy Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia

Wyniki wyboru Inicjatyw Lokalnych

 

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.